منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دوربین دو نوع است . یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری . دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که از آینده داریم و کلا چیزهایی که می خواهیم و آرزو داریم که به آنها برسیم . هر چه دوربین کارآمدتر باشد توانایی بیشتر ما را در برآوردن آرزوها نشان می دهد . دوربین عکس و فیلمبرداری برخورد ما را با حوادث روزمره زندگی نشان می دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می کنید ، نشانة آن است که دگرگونیهایی رخ خواهد داد که به زیان شما تمام می شود .

2ـ دیدن دوربین شکسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید