لوک اویتنهاو می گوید :

دوست

خوب : خبرهای شادی بخش

نا

دوست

: اعلان خطر

دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره

ترک کردن

دوست

: عذابی مبدل به شادی خواهد شدمرگ یک

دوست

: خبر غیر منتظره

عصبانی : بیماری

دوست

جدید : خوشبختیچند

دوست

: غصه های زود گذر

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب

دوست

ان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است که بزودی از طرف

دوست

ان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد . 2ـ اگر در خواب

دوست

ان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که

دوست

انتان بیمار و پریشان خواهند شد . 3ـ اگر در خواب چهره

دوست

ان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا

دوست

انتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از

دوست

ان و نزدیکان جدا خواهند کرد . 4ـ اگر در خواب

دوست

ان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد . 5ـ اگر خواب ببینید

دوست

انتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر

دوست

ان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ،

دوست

ان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر

دوست

انتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمة

دوست

انتان بگذرید نشانة آن است که

دوست

ی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد . 6ـ اگر خواب ببینید

دوست

ی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است که فردی می کوشد رابطه ای

دوست

انه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد . 7ـ اگر خواب ببینید با

دوست

ی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می رود ، نشانة آن است که با یکی از

دوست

ان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید . 8ـ ملاقات با یک

دوست

در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت . 9ـ اگر در خواب با

دوست

خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانة آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد . 10ـ اگر در خواب با

دوست

از دیدن

دوست

ی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند . 11ـ اگر زن جوانی خواب ببیند

دوست

ان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند

دوست

انی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید