آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید .

2ـ دیدن دکمه سر دست الماس گون در خواب ، نشانة کسب ثروت و یاران سازگار .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید