اکثر اوقات دکمه‌ها در خواب به لباس متصل‌هستند که نشان دهنده جزیی از جسم شما وظاهرتان می‌باشند . اگر در خواب در حال بستن ویا باز کردن دکمه لباس بودید ، باید تمام جزییات‌خوابتان را بررسی نمایید و پیغام و معنای‌صحیح آن را دریابید . در مجموع باز کردن دکمه‌در خواب نشان دهنده گشودن دروازه عواطف ، احساسات و یا نظریات شماست . یعنی احتمالاخودتان را در معرض امکانات جدیدی قرارداده‌اید و می‌خواهید افکار ، تفکرات وبرخوردهای قدیمی و به درد نخور خودتان رادور بریزید و یا این که از جنبه مثبت ، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند بازتاب و انعکاس یک نیاز وضرورت برای صرفه جویی و یا « بستن زیپ ودکمه‌های « دهانتان و یا مهار و کنترل‌احساساتتان باشد . از جنبه منفی ، باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که شایدشما در حال حاضر احساس محدودیت می‌کنید ، گویی تحت نظارت و در قید و بند هستید ومی‌خواهید رها و آزاد شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، نشانة آن است که مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، دلالت بر آن دارد که در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت .

3ـ دیدن دکمه های لباس در خواب نشانة نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

4ـ اگر خواب ببینید دنبال دکمه هایی گمشده می گر دید ، نشانة آن است که در تجارت زیانهای مالی خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید