محمدبن سیرین گوید :

دیوار در خواب ، حال بیننده خواب است در دنیا

.

اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است ، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است

.

اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است ، دلیل که مال یابد

.

اگر نو بود ، دلیل بر غم و مصیبت است

.

اگر بیند که بر دیوار به پای بود ، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد

.

اگر بیند که از دیوار بیفتاد ، دلیل است حالش متغیر شود

.

اگر بیند که از دیوار آویخته است ، دلیل بود پراکندگی حال و زوال عیش او را

.

اگر بیند که دیوار را برداشت ، دلیل که مردی را به درجه بلند برساند

.

اگر بیند که دیوار را فرو افکند ، دلیل که آن را از معیشت بیفکند ، تا هلاکش کند

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد ، دلیل که حال تباه شده او به صلاح باز آید

.

اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد ، دلیل که والی شهر هلاک شود

.

جابر مغربی گوید :

دیوار به خواب دیدن ، مردی بزرگوار است به قدری که بزرگ بود

.

اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود ، دلیل بر غم و اندوه است

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد ، اگر دیوار از گل و خشت است ، دلیل است بر مال و دین امانت

.

اگر دیوار از گچ و آجر بیند ، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند ، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند ، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد

.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که به راهی می روید و دیواری سر راه شما هست که نمی توانید از آن بگذرید مشکلی خواهید یافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نیست

.

اگر دیدید بر دیواری محکم و استوار نشسته اید در موقعیتی که دارید و مطلوب شما است مستقر خواهید شد یا موقعیت خوبی به دست می آورید

.

اگر دیدید دیواری که روی آن نشسته اید لرزان است موقعیت شما متزلزل خواهد شد

.

معبران نوشته اند دیوار در خواب حال بیننده خواب است در زندگی و در دنیا

.

اگر دیدید دیواری را بنا می کنید کاری مفید و موثر انجام می دهید ولی اگر دیدید دیواری نا به جا می سازید کاری خلاف عقل و تدبیر می کنید که گرفتار ندامت و پشیمانی می شوید

.

اگر دیدید از دیواری پائین جستید زندگی شما دچار تحول می شود و اگر از دیوار پرت شده یا افتادید تنزل مقام می یابید

.

اگر از دیواری بالا رفتید بر مشکلی توفیق می یابید ولی اگر در نیمه راه ماندید یا افتادید شکست می خورید و با عدم کار روبه رو می گردید

.

اگر دیدید که در خانه خویش دیوار می سازید روابط خانوادگی خوبی خواهید داشت و اگر دیوار خانه را خراب کنید با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کرد

.

چنانچه این خواب را زنی ببیند از شوهرش جدا می شود زیرا شوهر قوام زندگی زن است و خراب کردن دیوار برای زن خوب نیست

.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوار : شما یک حامی خواهید داشت

دیوار کوتاه : موانع

پریدن از روی آن : پس از کوششهای بسیار شادمانی پایا خواهید داشت

روی دیوار بودن : بوسیله پشتکارت به محبوب خود دست خواهی یافت

ساختن یک دیوار : موانع بر روی راهی که بسوی پیروزی است

دیوار مخروبه : خطری در کمین یکی از نزدیکان است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانة یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است

.

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است که مسئولیت پروژه ای را به واگذار می کنند که شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید که تلاشهای شما بی نتیجه است

.

3ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است که فردی در آن به شدت مجروح می شود

.

4ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود دست به کارهای غیرقانونی می زنید

.

5ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است که با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید

.

6ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است که از جایی ناشناس به شما کمک می رسد

.

7ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می کنید

.

اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت

.

اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می کند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانة آن است که به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت

.

8ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است که در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از کف می دهید

.

9ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است که از موانعی که جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید کرد

.

10ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می کنید ، علامت آن است که با پشتکار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید

.

11ـ خراب کردن دیوار در خواب ، علامت آن است که بر دشمنان خود چیره خواهید شد

.

12ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است که آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت

.

13ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است که با کسی روابطی ایجاد می کند که از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد

.

14ـ اگر خواب ببینید از کنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است که شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی که به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت

.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید