محمدبن سیرین گوید :

دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی ، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

هر که بیند که دیوانه شد است ، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد ، دلیل که با مردی رباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت وی ملامت و بدنامی و فساد دین او را حاصل گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم . اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم . اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد .

لوک اویتنهاو می گوید :

دیوانگی : امور جهت مثبتی به خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود را به دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، علامت آن است که مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمی آورد .

2ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانة آن است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست ، که بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید