محمدبن سیرین گوید :

دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته . اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد ، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند . اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد ، دلیل که دین او درست و قوی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند ، دلیل که به فساد آید و به هو ا و شهوت مشغول شود . اگر دیو را غمگین بیند ، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود . اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید ، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود . اگر دهقان بود ، وی رامحنت رسد . اگر بیند که دیوان او را اسیری بردند ، دلیل که به رسوائی مشهور شود . اگر بیند که با دیو صحبت کرد ، دلیل که گناهی بزرگ از وی صادر شود . اگر بیند که با دیوان سخن گفت ، دلیل است با دشمن اهل صلاح یکی بود و ایزد تعالی مراد ایشان ندهد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که با دیو طعام و شراب میخورد ، دلیل بود که بر فساد گراید و مطاوعت دیو کند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل است که بر راه صلاح و خیر آید و تابع دین شود . اگر بیند دیو را بگرفت یا دیو در شکم او شد ، دلیل که به فساد مشغول شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن دیو در خواب بر شش وجه است .

اول : دیدار دشمن .

دوم : فساد و خرابی دین .

سوم : شهوت و هوای نفس .

چهارم : از طاعت دور بودن ( درماندن از بندگی و اطاعت خدا ) .

پنجم : از اهل اصلاح دوری جستن ( دوری جستن از افراد با تقوا و درستکار ) .

ششم : خوردن چیزی حرام ( حرامخواری ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می دهد و فتنه و آشوب می آفریند . به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست . نفس اماره ماست که گاه کنترل می کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می رود . اگر دیدیم که دیو خوشحال است و می خندد به فساد و تباهی میل می کنیم و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می دهیم . اگر دیو ما را گرفت تسلیم هوای نفس می شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می شویم . اگر بر دیو سوار شدیم یا غلبه کردیم به صلاح می گراییم .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید