محمدبن سیرین گوید :

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند ، تاویلش بر خداوند خانه است .

اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود ، دلیل است که روزی پرداخته بی رنج بدو رسد .

اگربیند دیگ بشکست ، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است .

اول : کدخدای خانه ( مرد صاحب خانه ) .

دوم : کدبانوی خانه .

سوم : رئیس شهر .

چهارم : خادم .

پنجم : موکل بر حوائج ( کارگزاری که امور و نیازمندیهای افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد . دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است . برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد . مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد . اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می شود . اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد . ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است . مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند آب داخل دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

3ـ دیدن دیگ شکسته در خواب ، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید