آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید