حضرت دانیال گوید :

قضیب در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود . اگر بیند که او را دو قضیب است یا بیشتر ، دلیل است که او را هم فرزند بود ، هم بزرگی در میان مردم . اگر بیند که ذکر او بریده شده . دلیل که فرزندش نباشد . اگر بیند که قضیب خویش را ببرید ، او را فرزندی نیاید . اگر بیند که قضیب وی شعیف است ، دلیل که فرزندش بیمار گردد .

محمدبن سیرین گوید :

بزرگی قضیب ، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکی وی ، دلیل بر حقارت و کم نامی وی . اگر بیند که از قضیب ، قضیبهای دیگر ، مانند شاخهای درخت پدید آمد ، دلیل کند بر بسیاری فرزندان . اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید . اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد ، تاویلش آن است که جواهرات یابد . اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید ، که در او هیچ خیر نباشد . اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد . اگر بیند که کژدم بیرون آمد ، همین تاویل دارد . اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد ، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود . اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد ، دلیل که مفلس و تنگدست گردد . اگر بیند که کنجد بیرون آمد ، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد . اگر بیند که خون بیرون آمد ، دلیل که با زنی حائض جماع کند . اگر بیند که ریم بیرون آمد ، فرزندی آرد معلول . اگر بیند که آب صافی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا . اگر بیند که آب تیره بیرون آمد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود . اگر بیند که آتش بیرون آمد ، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد ، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد ، مانند ذوالقرنین . اگر بیند که سرگین بیرون آمد ، دلیل که میلش به لواط بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که قضیب او راست گردید و سخت شد ، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود . اگر بیند که قضیب او سخت دراز گردید ، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد . اگر بیند که قضیب خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد ، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید . اگر بیند که بر قضیبش موی رسته است ، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که قضیب از وی جدا شد ، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب درخواب ، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند . اگر بیند قضیبش در میان او شد ، دلیل است که گواهی که داند بازگیرد . اگر بیند که قضیبش بشکافت و از وی خون بیرون آمد ، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است . اگر بیند که قضیبش آماس داشت ، دلیل کند که مالش زیادت گردد . اگر بیند که گرهی بر قضیب او زدند ، دلیل است که عیش بر وی تباه شود . اگر بیند که قضیب بر میان بسته است ، دلیل است که گواهی که داند ندهد . اگر زنی بیند که او را قضیب بود ، اگر آبستن است پسری آورد ، لیکن آن پسر نماند . اگر آبستن نباشد و پسر ندارد ، مالش زیاد شود . اگر بیند که قضیب او باریک بود ، همین دلیل باشد . اگر بیندکه برخی از قضیب او بریده است ، دلیل است که او را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود . اگر بیند که از سوراخ قضیب او مروارید بیرون آمد یا گوهر ، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قضیب ( ذکر ) در خواب بر هفت وجه است .

اول : فرزند .

دوم : اهل بیت ( خانواده و علم ) .

سوم : مال .

چهارم : عزت و سربلندی .

پنجم : بزرگی و مقام .

ششم : طاعت ( حاجتخواهی ) .

هفتم : گرو یافتن ( رهن و گرو گرفتن ) .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید