محمدبن سیرین گوید :

رازیانه به خواب ، اگر به وقت باشد ، اگر بی وقت ، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود . اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رازیانه گیاهی است دارویی که در قدیم مصرف درمانی گسترده ای داشت ولی امروز کمتر کسی حتی به شکل آن را می شناسد . این گیاه به ندرت ممکن است در خواب دیده شود ولی اگر دیدید خوب نیست چون بر خلاف اثری که در طب گیاهی دارد در خواب داشتن و خوردنش غم می آورد و میزان غم و اندوه به مقدار رازیانه ای که در خواب خویش می بینید بستگی دارد . یک شاخه رازیانه غم اندک است و یک دسته رازیانه غم بسیار .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید