محمدبن سیرین گوید :

دیدن راسو به خواب دزد است . اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت ، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد . اگر بیند که راسو را بکشت ، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد . اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او در دست داشت ، دلیل است که مالی از دزد بستاند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند راسو وی را بگزید ، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد . اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می کرد و بر او غالب آمد ، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن راسو به خواب ، بر سه وجه است .

اول : غم و اندوه .

دوم : درد .

سوم : بیماری .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

راسو از پستانداران جونده صحرایی است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است . دیدن راسو در خواب رو به رویی با دزد است . اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید . دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می برد . معبران عموما راسو را دزد تعبیر کرده اند . اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می دهید در واقع مال خود را به کسی می دهید که اگر هم ندهید او می دزدد و می برد . اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید . انسانی که به مال شما نظر بد دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید