محمدبن سیرین گوید :

راه به خواب دیدن ، دین بود و استقامت آن و جستن راستی در دین و دنیا . اگر بیند بر شاهراه می رفت ، دلیل که به راه دین رود . اگر بیند که به راه راست گروهی را هدایت کرد ، دلیل که قومی را به راه راست و صلاح راهنمائی کند . اگر بیند در راه سرگشته و متحیر می گردید ، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در راهی می رفت چنانکه خسته نشد ، دلیل که حق خود را از کسی بستاند . اگر بیند کسی او را از راه راست به راه کج برد ، دلیل بود که او را دروغ مشغول گرداند . اگر بیند به شب تاریک به راه می رفت و راه به او مشکل شد ، دلیل که استقامت و راه راست یابد . اگر راههای بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت ، دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بددین وی را صحبت بود . اگر بیند که راه در برابر او مشکل شد و ندانست به کجا می رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و می رفت و چون شب درآمد ، راه گم کرد ، دلیل که راه حق بر او پوشیده گردد . اگر بیند به عزم از راه به در رفت ، دلیل که بر دشمن مکر و حیله سازد . اگر بیند در راه همی رفت و زنی پیش وی آمد و به سبب آن زن از راه به یک سو رفت دلیل که به دنیا فریفته شود خلل دردین او درآید و راه خیر گذارد . بدان که حکم پیاده شدن در راه سوار شدن ، در تاویل یکسان است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود ، دلیل بر پاکی و نیکوئی دین کند . اگر بیند در راه به گمان می رفت ، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود . اگر بیند کسی را از راه ببرد ، دلیل بر فساد وی کند .

اسماعیل بن اشعث گوید :

راه راست درخواب مسلمانی بود و استقامت دین و راه کج بر خلاف این بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

راه در خواب بر پنج وجه است .

اول : دنیا .

دوم : رامش ( فراغت وشادی ) .

سوم : کار نیکو .

چهارم : خیرو برکت .

پنجم : آسانی و راحت مردم است ( آسایش و راحتی مردم ) .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از راهی باریک می گذرید و از روی صخره ها و زمین ناهموار عبور می کنید ، نشانة آن است که هیجان تب آلودی بر شما چیره خواهد شد و با بدبختی بزرگی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید می کوشید راهی که از آن باید بگذرید ، پیدا کنید ، علامت آن است که کاری که می خواستید به نحو مطلوبی به پایان برسانید با شکست روبرو خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید از راهی عبور می کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانة آن است که از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که اگر به اقداماتی که انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نکنید ، شکست خواهید خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید