محمدبن سیرین گوید :

رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . اگر بیند که رباب همی زد ، دلیل که به سخن باطل و محال رضا دهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند با رباب چنگ و چغانه و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت بود که به اهل آن موضع رسد . اگر بیند که رباب را بشکست یا بیفکند ، دلیل است که از دورغ گفتن توبه نماید . اگر بیماری بیند که رباب می زد ، دلیل که بمیرد یا بیماری بر وی صعب گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید