آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است که اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند کرد .

2ـ اگر در خواب دیگران را ببینید که رباخواری می کنند ، نشانة آن است که یکی از دوستان قدیمی به شما خیانت می کند و ناچار شما او را ترک می گویید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید