محمدبن سیرین گوید :

رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد ، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند ، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند . ریختن رب در خواب ، چون شیرین بود ، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می کنید . سودی عایدتان می شود که زائیده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است . اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می رسد و شما از آن بود خوشتان می آید خبری خوش به شما می رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان نیاید خبری بد به شما می دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می کند . اگر در خواب دیدید که رب روی لباستان ریخته در یک معامله زیان می بینید که آن زیان به اندازه لکه ای که روی لباستان پدید آمده کوچک یا بزرگ است . اگر در خواب دیدید کوزه ها و شیشه های رب زیادی چیده شده و می گویند همه به شما تعلق دارد و خودتان ندانید آنها را کی خریده یا پخته اید میراثی به شما می رسد که آن هم به مقدار شیشه ها و کوزه ها یا زیاد است یا کم . در مجموع رب مال است و پولی که با زحمت و تلاش فراهم گردیده . میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با زحمت و تلاش گردآورده است . اگر در خواب دیددی که کسی رب به شما می دهد از جانب او متنعم می شوید . اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می شوید و اگر ترش باشد غمگین و اندوهناک می گردید . اگر در خواب ببینید که رب را به زمین ریختید مال خودتان را هدر می دهید . رب انار در خواب دیدن بهتر از رب چیزهای دیگر است مشروط به این که ترش نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید