لوک اویتنهاو می گوید :

رختخواب

کثیف : خوشبختی خانوادگی

از تخت افتادن : احتیاط کنید

تختخواب زیبا : ازدواج موفق

رختخواب

خالی : مرگ

از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت

رختخواب

ی که آفتاب روی آن باشد : کامیابی
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید