محمدبن سیرین گوید :

رخساره در خواب دیدن ، دلیل بر روشنائی مردم بود . اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است ، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد . اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه اس ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

رخساره درخواب ، آرایش مردم و کدخدائی او است . اگر در رخساره عیبی بیند ، درکدخدائی و آرایش او نقصان رسد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بر رخساره او موی بود ، دلیل که وام دار گردد . اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود ، دلیل که شادان و خرم گردد . اگر بیند که رخساره ا و زرد بوإ . دلیل بود که بیمار گردد . اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است ، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

رخساره در خواب ، دلیل بر شادی و خوبی و وضع و حال مرد است .

زشتی رخساره در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و بیماری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید