منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت . رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است . به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می خوریم . این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد . فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید