محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی رضوان را در خواب بیند ، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد . اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده ، دلیل که از دنیا برود و بعضی از معبران گویند : رضوان در خواب ، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد ، زیرا که رضوان خازن بهشت است . اگر بیند رضوان او را در بهشت برد ، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود . اگر بیند رضوان از میوه های بهشت او را چیزی داد یا جامه سبز به وی بخشید ، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد ، دلیل که او را فرزندی دانای عالم به وجود آید ، چنانکه نام او در جهان به علم منتشر شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید