منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر ببینیم رفتگری زباله های خانه ما را می برد غم خواری می یابیم که غم و اندوه ما را می کاهد و مشکل گشایی می آید که مشکلات زندگی ما را از میان بر می دارد . اگر ببینیم رفتگر آمد ولی زباله های ما را برد تعبیر خلاف آن است . اگر ببینم خودمان رفتگر شده ایم مشکلات دیگران را از بین می بریم و غم زدایی و چاره جویی می کنیم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید