منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود . دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن دسترس داشته باشیم ولی می کوشیم که به آن برسیم . اگر در خواب ببینیم که روی رف نشسته ایم به مقامی منیع می رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده . اگر ببینیم که از رف پایین می آییم از مقام خود معزول می شویم . اگر در خواب ببینیم اتاق ما رف دارد در حالی که قبلا نداشته کاری بزرگ به ما پیشنهاد می شود . اگر ببینیم رف اتاق ما خراب شده امید ما برای رسیدن به مقام بالا از بین می رود . اگر ببینیم می جهیم و دستمان به رف نمی رسد برای رسیدن به مقامی جهد می کنیم ولی موفق نمی شویم . همین حالت است اگر چیزی در رف باشد و نتوانیم آن را برداریم و بگیریم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید