منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند . چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می شوید . اگر دیدید خودتان رمال شده اید کاری زشت مرتکب می شوید که خیر دنیا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت می کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید