منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رنده دو نوع داریم . یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری . رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که در زندگی بیننده خواب را از بین می برد و دارایی شوهرش را تباه می کند و همان طور که رنده می خراشد او نیز چنان اسراف گری می کند که مرد را به خاک مذلت می نشاند . اگر در خواب ببینید با رنده آشپزخانه کار می کنید چنین زنی در زندگی شما هست یا پیدا می شود . رنده نجاری مردی است محکم و استوار و بذال که کارها را سامان می بخشد و با این که خشونت دارد نرمی و نیکی به جای می گذارد . داشتن و دیدن چنین رنده ای در خواب نشان آن است که با چنان مردی برخورد خواهید نمود و از او سود خواهید برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید