محمدبن سیرین گوید :

رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است . اگر بیند در رود بزرگ صافی شد . دلیل که با مردی با دیانت پیوندد . اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود ، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد ، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند که در رود غرق شد ، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود ، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود . اگر به خلاف این بیند ، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود .

حضرت دانیال گوید :

آب دادن باغ و کشت ، از جوی ها و رودها ، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است . اگر بیند که آب رود زیاد شد ، دلیل که مال وزیر زیاد شود . اگر بیندکه آب رود همی خورد ، دلیل که از وزیر عطا یابد . اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند آب رود سرد و خوش بود ، دلیل که نوازش وزیر بکند . اگر بیند که رود خون گشته بود و می رفت ، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود ، ودر میان پادشاهان . اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد ، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد . اگر بیند آب رود سفید و پاک بود ، دلیل که مردم عامه ثنای وزیر گویند . اگر بیند آب رود به زمین فرو رفت و هیچ نماند ، دلیل عقوبت بود در آن دیار . اگر بیند در آب رود خود را بشست ، دلیل که ازشر پادشاه و وزیر ایمن باشد . اگربیند در زیر آب غو طه خورد و باز برآمد ، دلیل که از راز وزیر آگه شود . اگر بیند در رود رفت و جمله اعضای او گل آلود شد ، دلیل که از قبل بازرگانی غمی به او رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

رود دجله به خواب ، خلیفه بغداد بود و بعضی از معبران گویند : رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این رودها چون روشن بود در آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که از آن خورده بود . اگر رودی از شیر بیند و خود را در میان آن بیند ، دلیل که در فتنه افتد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است .

اول : حج .

دوم : بزرگی و جاه ( جاه ومقام ) .

سوم : پادشاهی .

چهارم : نعمت .

پنجم : تجارت .

ششم : ریاست .

هفتم : علم و ظفر بود ( علم وپیروزی ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند . آب تنی در

رودخانه

انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی ولی غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند . اگر

رودخانه

ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید

رودخانه

ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید . ولی اگر

رودخانه

ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید .

رودخانه

در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی آورد . اگر در آب صاف

رودخانه

غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید . اگر

رودخانه

ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :

رودخانه

در یک

رودخانه

حمام کردن : قدرت و شجاعت

رودخانه

عریض و زلال : خوشبختی زیاد در آینده

در آن شنا کردن : خوش شانسی

افتادن و بوسیله آن برده شدن : شما شانس زیادی دارید

عبور کردن از

رودخانه

بوسیله شنا : آرزوهای شما برآورده خواهند شد

رودخانه

که از بستر خود خارج شود : برنامه های شما به تعویق خواهد افتاد
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید