اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد ، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند . اگر روده های وی از درون پیدا شد ، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود . اگر بیند روده کسی را میخرد ، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

آشکار شدن روده در خواب ، مال نهان کرده بود که آشکار گردد ، یا ولایتی یابد که به وی رسد . اگر خود در ولایتی باشد ، بر قدر آن مال یابد .

جابر مغربی گوید :

اگربیند روده های وی از دهانش بیرون آمد ، دلیل بر مرگ فرزندان او بود . اگر بیند که روده کسی از دهنش بیرون آمد ، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن روده در خواب بر شش وجه است . اول : مال حرام . دوم : شفقت . سوم : سخنهای ناخوش . چهارم : فرزند . پنجم : زندگانی . ششم : کارکرد خوش .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی دارد . به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد . اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید . اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می شوید به اضافه این که از احباب خود دور می مانید و رنج می کشید . اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می رسانید . معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن روده در خواب ، علامت آن است که در اثر اتفاقی دوست خود را از دست می دهید .

2ـ دیدن روده خود در خواب ، علامت آن است که موقعیتی تأسف انگیز به زندگی شما راه می یابد .

3ـ اگر خواب ببینید روده ای را خاک می کنید ، علامت آن است که مصیبتی غیره منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی که مرتکب می شوید ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید