لوک اویتنهاو می گوید :

روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

مولف گوید :

چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم می رساند . می توان گفت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است .

اگر آگهی های را می خواند که نوشته هایش به رنگ زرد بود دلیل بر بیماری است

اگر به رنگ سرخ و سبز بود دلیل بر شادی و خوشحالی

اگرمطالب ترحیم ها را می خواند دلیل بر طولانی شدن عمر

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانة آن است که در کاری شکست می خورید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید