محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه ، دلیل که کاری شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود . اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود ، دلیل بر شر او بود .

جابر مغربی گوید :

اگر روز شنبه است پندارد آدینه است ، دلیل که دوست و هواخواه جهودان بود . اگر به خواب دید یکشنبه است و پندارد آدینه است ، دلیل بود که دوست و هواخواه اهل نفاق بود . اگر روز سه شنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هوادار اهل فساد بود . اگر روز چهارشنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هواخواه مفسدان بود . اگر روز پنج شنبه را روز آدینه پندارد ، دلیل که دوست و هوادار اهل نعمت بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بهترین روزها اگر به خواب بیند ، روز آدینه ( جمعه ) است ، بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافی ترو با صفاتر بیند بهتر بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

امام صادق علیه السلام می فرماید در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است . بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی گیرد . مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به شب رسید . دیدن روز به حال غیر طبیعی نیز خوب نیست . مثلا در خواب ببینید که هنگام روز ستارگان آسمان دیده می شوند ، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده اند خوب نیست .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در ساعات روز به سر می برید ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهای لذتبخش است .

2ـ اگر خواب ببینید در روزی ابری و تیره به سر می برید ، نشانة شکست و ناکامی در پیمانهای جدید است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید