محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود ، دلیل خیر بود . اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود . اگر بیند از روستا به شهری رفت ، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد . اگر بیند از شهری به روستا گشت ، تاویلش به خلاف این است .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند در روستائی آبادی کم گشته ، دلیل شر و بدی بود . اگر بیند روستائی ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود ، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی به او رسد . اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است .

لوک اویتنهاو می گوید :

روستا : زندگی آرام

روستای ییلاقی آباد : خوشبختی

روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل

روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی

صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، علامت آن است که همواره از سلامتی کامل بهره مند خواهید بود .

2ـ اگر کسی خواب ببیند از خانة روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می کند ، علامت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی می کنند به دستش خواهد رسید .

3ـ دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است که دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید