محمدبن سیرین گوید :

روغن درخواب ، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که روغن در خواب میراث است . اگر بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو بخشید و از آن همی خورد ، دلیل که هم مال یابد و هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این ها جمله ، دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردی دهقان روغن خیری و روغن زیتون منفعت بود از مردی عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردی روستائی و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان . اگر بیند همه تن وی به روغن آلوده گشته بود ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند روغن بر سر می مالید ، دلیل کند بر زینت و ارایش دنیا . اگر روغن خوشبوی دید چون روغن گل و روغن یاسمین و بنفشه و آن چه به این ماند ، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا ، زیرا که جمله روغن ها خوش بود و در تاویل ثنائی نیکو بود . اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود ، دلیل که مردمان او زشتی گویند .

ابراهیم کرمانی گوید :

روغن زیت مال و نعمت باشد . اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید ، چنانکه روغن از سر او می چکید ، دلیل بر اندوه و مصیبت کند . اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید ، آن که روغن می مالید ، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد .

جابرمغربی گوید :

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است ، لکن اگر بی اندازه بود غم و اندوه است . اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید ، دلیل که سوگند به دروغ خورد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود . اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید ، دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند . اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند ، دلیل که اندوهگین شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

روغن خوش به خواب دیدن ، دلیل بر شش وجه است .

اول : زن خوب روی ( زن زیبارو ) .

دوم : کنیزک با جمال ( کنیز زیبا ) .

سوم : ثنای نیکو ( مدح و تمجید ) .

چهارم : منفعت .

پنجم : سخنهای خوش ( سخنهای خوب و خوشایند ) .

ششم : طبعهای نیک ( قریحه و ذوق نیکو ) .

روغن گندیده ( بد بو ) ، دلیل بر سه وجه است .

اول : زن ( زن رؤسا ) .

دوم : مرد فاسق .

سوم : سخنهای زشت به انکار ( سخنهای زشت که برای انکار و رد کسی گویند ) .

بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است . چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید . برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است . اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید . ابن سیرین از اشعث نقل می کند که روغن ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است . اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می شوید . دیدن روغن های خوشبو در خواب عموما خوب است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینیدبه چیزی روغن می مالید ، علامت آن است که برای روبرو شدن با برخی از حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید کرد .

2ـ دیدن مقدار زیادی روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

3ـ اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند ، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .

4ـ اگر زنی خواب ببیند به روغن آغشته است ، نشانة آن است که به پیشرفتهای غیرقابل باور دست خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید