منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود . رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می دهد که شما را خسته می کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است . رولت قمار هم بسیار بد و مشمئز کننده است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید