منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن باشد . دیدن روژ برای خانم ها دروغگویی است و فریب و زبان آوری و چنانچه زنی ببیند روژ مالیده به دروغگویی متوسل می شود و زبان را به گفتن نادرست می آلاید . دیدن روژ برای مردان خوب نیست مخصوصا اگر آن را مصرف کنند رسوایی و بدنامی است و بی آبرویی . چنانچه مردی ببیند روژ خریده یا دارد یا مصرف می کند سر زبان ها می افتد ، بدنام می شود و رسوایی به بار می آورد . معمولا وسائل آرایش زنان تعابیری از این قبیل دارد و کلا خوب نیستند مگر در مواردی استثنایی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید