محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود ، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود . اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید ، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند رویش سرخ و پاکیزه بود ، دلیل که روشناس شود . اگر بیند گونه رویش سفید شد ، دلیل است بر نیکوئی و دین و دیانت او . اگر بیند گونه رویش زرد شد ، دلیل که بیمار شود . اگر بیند گونه رویش سیاه شد ، دلیل که در مردمان رسوا شود . اگر بیند با وجود روسیاهی جامه سفید پوشیده بود ، دلیل که او را دختری آید . اگر بیند با سیاهی روی او گردآلود بود ، دلیل که نشان مرگ بود . اگر بیند رویش خون آلود شد یا زردآب از رویش بیرون آمد یا جراحت بیند ، زیان مال است . اگر بیند رویش به قفا گشته بود . دلیل که مردمان روی از او بگردانند و به جفای او مشغول شوند . اگر بیند روی او کج شده بود ، دلیل بر فساد و تباهی دین او کند . اگر بیند بر روی خویش موی بسیار داشت ، دلیل که وام دار شود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی روی خویش را نیکو بیند ، در آب یا در آئینه ، یا کسی به وی گوید روی تو نیکو است ، دلیل که کار او نیکو شود . اگر روی خویش را زشت بیند ، دلیل که کار او بد شود . اگر روی خود را سرخ بیند ، دلیل که او را با کسی مناظره افتد و از آن کس خشم فرو خورد . اگر روی خود را زرد بیند بیمار شود . اگر به خواب روی روشن و صاف بیند به طاعت ها توفیق یابد و کار خیر کند . اگر روی را سیاه بیند دلیل که غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره کفر افتد . اگر روی خود را شکسته بیند ، دلیل بر مصیبتی بود . اگر بر خویش جراحتی بیند ، دلیل که در کار و کدخدائی او خلل افتد از جهت زنان .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند خویشتن را دو روی است ، دلیل که منافقی کند . اگر دو روی خویش را خوب و پاکیزه بیند ، دلیل که توسط نماید میان مردمان . اگر یک روی خود را خندان بیند و یکی گریان ، دلیل که وی را دو زن بود و سازگاری نکنند با یکدیگر .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن روی ( صورت ) درخواب بر هشت وجه است .

اول : شرف و بزرگی .

دوم : خواری و حقارت .

سوم : نظام کارها .

چهارم : دین و دیانت ( ریاست و بارسایی ) .

پنجم : اندوه و رسوائی چون صورت را سیاه بیند .

ششم : وام داری ( بدهکاری ) .

هفتم : کار نیکو .

هشتم : توفیق طاعت ( توفیق عبادت و بندگی خدا ) .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید