محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود ، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین ، دلیل گریستن و اندوه است ، به قدر آن چه کنده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است ، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن ، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است .

اول : زن خواستن ( زن گرفتن ) .

دوم : کنیزک .

سوم : دوست .

چهارم : فرزند .

پنجم : سخن خوشایند و مطبوع .

ششم : مجلس علم .

هفتم : کردار نیکو .

اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است ، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزی حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد ، نقصان آن بدان کس بازگردد .

جابر مغربی گوید :

هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند ، صلاح آن هم بدیشان بازگردد . ریحان فروش چون به وقت خویش فرو شد ، بسیار نیکو بود . اگر نه به وقت خویش بود ، دلیل بد بود . زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسی بزرگ و نیکو بود که وی را بدان کس دوستی و مصاحبت افتد . اگر بیند که ریحان را از زمین برکند ، دلیل که از چنین کسانی که یاد کردم او را مفارقت افتد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برخی از معبران کلا ریحان را در میان سبزی ها خوب ندانسته و به غم و رنج مخصوصا به گریستن تعبیر کرده اند و برخی دیگر آن را خوب شناخته و فقط کندن ریحان را از زمین خوب نشناخته اند . ابن سیرین می گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است . نفایس ریحان را در زمره سبزی های خوب شناخته . دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست . بوی ریحان خرمی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید