محمدبن سیرین گوید :

ریش

درخواب ، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است : پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به

ریش

ها و زنان را به گیسوها . اگر کسی

ریش

های خود را دراز بیند به اندازه ، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد ، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند

ریش

خود را به ناخن پیرای می ساخت ، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد . اگر بیند

ریش

را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت ، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد . اگر بیند که

ریش

خودرا بر زمین می کشید ، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد . اگر بیند همه

ریش

را بریده است ، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت . اگر

ریش

خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند

ریش

او سیاه و سرخ بود ، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی . اگر بیند

ریش

او سفید گشته است ، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد ، ولکن غمگین شود . اگر بیند

ریش

به دندان ببرید ، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد . اگر بیند که

ریش

آیینه شد ، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد . اگر بیند که

ریش

او از بیماری فروریخت ، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود . اگر بیند

ریش

را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد ، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند

ریش

او دراز شد ، چنانکه در زیر ناف او بود ، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند : اگر کسی

ریش

خود را دراز بیند ، نه چنانکه تا ناف بود ، دلیل که مال یابد . اگر کسی

ریش

خود را به اندازه ای بیند که

ریش

پدرش بود . دلیل است از پدر میراث یابد . اگر بیند که دست در

ریش

خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت ، دلیل که مالش از دست برود . اگر بیند که پاره ای از

ریش

در چیزی نهاده و نگاه داشته بود ، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که

ریش

او کوتاه و کوچک بود ، دلیل است وام او گذارده گردد . اگر غمگین بود بی غم گردد . اگر بیند

ریش

او تراشیده است ، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد . اگر بیند که

ریش

او بر زمین افتاده بود ، دلیل که زود هلاک گردد . اگر بیند

ریش

او کنده شده است ، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد . اگر بنید که کسی سر و

ریش

او بسترد ، دلیل که حرمت و آبروی او برود . اگر بیند که موی سفید از

ریش

خود برکند ، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید ، دلیل که اگر وام دارد ، وام او گذارده گردد ، اگر غمگین است شادمان شود ، اگر بیند که بی سببی اندک

ریش

او می افتاد ، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید ، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد . اگر بیند که

ریش

او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود ، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد . اگر بیند

ریش

او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و

ریش

او خسته بود ، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد . اگر زنی بیند که او را

ریش

بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود . اگر مردی بیند زن او را

ریش

است ، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد . اگر او را فرزند بود ، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد . اگر کودکی نابالغ خود را به

ریش

بیند ، دلیل بر غم و اندوه وی کند . اگر بیند که کسی

ریش

او را بگرفت و می کشید ، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد . اگر وی

ریش

کسی را بگرفت و می کشید ، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

ریش

در خواب بر ده وجه است .

اول : تیغ ( ( تبع ) پیروی و تابع شدن ) .

دوم : عز و جاه ومقام .

سوم : مرتبه .

چهارم : هیئت ( هیبت ) .

پنجم : قدرومنزلت و مرمت .

ششم : نیکوئی .

هفتم : تزویج ( ازدواج ) .

هشتم : مال .

نهم : فرزند .

دهم : گرامی شدن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نوشته اند که خدای تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است : سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب . روی هم رفته دیدن

ریش

در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد .

ریش

به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می شود ولی اگر

ریش

را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست . مثلا یک طرف

ریش

بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا

ریش

را به طور دالبر قیچی کرده باشند . نوشته اند اگر

ریش

آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب

ریش

است . ابن سیرین معتقد است که صاحب

ریش

به مرگ بدی گرفتار می شود . اگر ببینید که

ریش

خود را شانه می زنید و به عطر و گلاب می آلائید خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده می شود . اگر ببینید که

ریش

خود را قسمتی می کنید و دور می ریزید بخشی از مال خود را از دست می دهید . اگر

ریش

دارید و در خواب ببینید که

ریش

شما را تراشیده اند آبرو و مال شما نقصان می یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :

ریش

بلند : ناراحتی

کوتاه : شکست

تراشیده شده : ضرر

برای دختر مجرد : ازدواج

برای زن متاهل : امکان زایمان یک فرزند پسر

ریش

خاکستری : تمسخر ، استهزا

ریش

قرمز : شرمساری

کوسج : تمسخر ، استهزا

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن موی

ریش

مال باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب

ریش

ببینید ، نشانة آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد . 2ـ اگر در خواب زنی را ببینید که

ریش

دارد ، نشانة معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی . 3ـ اگر خواب ببینید کسی

ریش

شما را می کشد ، دلالت بر آن دارد که ثروت خود را از دست می دهید و برای جبران آن به کارهایی پرخطر رو خواهید آورد . 4ـ اگر خواب ببینید

ریش

خود را شانه می زنید ، دلالت بر آن دارد که غرور و خود خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود . 5ـ اگر زنی خواب ببیند

ریش

مردی را تحسین می کند ، دلالت بر آن دارد که از همسر فعلی خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید