محمدبن سیرین گوید :

ریواس درخواب غم و اندوه است . اگر بیند که ریواس داشت و میخورد ، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد . اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسی داد ، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند ریواس میخورد و به طعم شیرین است ، دلیل که وی را منفعت رسداز قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است ، دلیل است پشیمانی خورد در کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟ 14
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید