محمدبن سیرین گوید :

از جمله زاج ها که درخواب بیند ، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفید و زرد بیماری است و زاج سیاه ، مصیبت و غم خوردن باشد ، زیرا که سیاهی دلیل بر هلاک است و رنگ کردن جامه به زاج تاویلش بد است و فی الجمله دیدن زاج درخواب هیچ منفعت نباشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زاج به خواب بر چهار وجه است .

اول : غم و اندوه .

دوم : بیماری .

سوم : مصیبت .

چهارم : مرافعه خصومت به واسطه زنان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید