محمدبن سیرین گوید :

زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها . اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد . اگر بیند که زاغی را بکشت ، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند . اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند ، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند . اگر بیند زاغی را شکار کرد ، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر یک زاغ بیند ، تاویلش کنیزک هندی بود . اگر زاغان بیند تاویلش لشگر است . اگر بیند که زاغی را پوست برکند ، دلیل است که با زن غریب زنا کند . اگر بیند زاغی را بکشت ، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد . اگر بیند با وی زاغ سخن گفت ، دلیل است از اخبار آگاه شود . اگر بیند که زاغان بسیار از هوا آمدند و می گذشتند ، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به قدر زاغان .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود ، دلیل است که فرزندش با کنیزش فساد کند . اگر بیند که زاغی را معالجه کرد ، دلیل که مردی دزد را پند دهد . اگر بیند زاغی را ببافت و پنهان کرد ، دلیل است درهواداری و باطل جوئی بود . اگر بیند زاغی به منقار از خانه او چیزی فرا گرفت ، دلیل کند که فاسقی یا هندوئی از خانه او چیزی بدزدد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می کند ، دروغ می گوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می دهد . اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می رسد . اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می زنند چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان نشسته اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می شوید بی آن که با آن ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می شوید که به سودتان نیست . اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می خرید و اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می زند . به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن زاغ در خواب ، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید