محمدبن سیرین گوید :

دیدن آن در خواب دشمن طماع است . اگر بیند زالو خون از اندام او می مکید ، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد . اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود . اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند ، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود ، لیکن اندامش را نمی مکید و گزندی نمی کرد ، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد . اگر بیند زالو درگلوی او شد ، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند و دست بردار نیست . دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است . چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می کند و اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می رساند و چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می کند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می بینید . ابن سیرین نیز متذکر گردیده که زالو همسر است . چنان چه در خواب ببینید که زالویی که خون شما را مکیده از بدن خود کندید و دور افکندید یاکشتید بر خصم خویش چیره می شوید ، اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زالو در خواب ، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانة آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می کند . به این خطا توجه کافی داشته باشید!

5ـ دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است . و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید