محمدبن سیرین گوید :

اصل زانو درخواب ، معیشت بیننده خواب بود . اگر زانو را شکسته بیند ، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود . اگر زانو را بزرگ و قوی بیند ، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد . اگر بیند به زانو می رفت ، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود . اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است ، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد . اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد ، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود .

ابراهیم کرمانی گوید :

زانو در خواب کار و کسب و معیشت مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بود . اگر سست بود به خلاف این بود .

جابرمغربی گوید :

زانو درخواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنای مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند ، تاویلش چنان بود که یاد کردیم .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زانو در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش خویش بر آن متکی هستیم . اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن در انتظارتان است و اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل خود را از دست می دهید . درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

زانو زدن : شما تنبل هستید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس کنید زانوی شما سخت و دردناک است ، نشانة آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان روی خواهد داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانة آن است که افرادی او را ستایش خواهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند .

3ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است ، علامت آن است که در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد .

4ـ دیدن زانوهای بد شکل در خواب ، علامت آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید