بدان که زبان ، زبان خداوندش بود و مدیر کارها که دردل او بود از اصلاح و فساد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید ، بی آن که با کسی خصومت داشت ، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود . اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد ، دلیل که به وقت حجت ، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که او را دو زبان است ، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند . اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید ، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند . اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت ، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد . اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد ، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن . اگر بیند که زبان کسی می مکید ، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که زبانش گنگ شده بود ، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند . اگر بیند که درویشی را زبان ببرید ، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید . اگر بیند زنان را زبان ببرید ، دلیل که پرده و ستر او دریده شود . اگر بیند زبانش با کام گرفته بود ، دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند زبان او قوی و ستبر بود ، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه کند . اگر بیند زبان او درازند ، دلیل که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند . اگر بیند زبانش گردیده بود ، دلیل است بیچاره و بیمار شود . اگر بیند که زبانش ریش بود ، دلیل که بر کسی بهتان گوید ، یا بر کسی گواهی به دروغ گوید . اگر بیند زبان او موی برآورده بود ، دلیل که از بان خویش ، در رنج و بلا افتد . اگر بیند زبان او آماس کرده بود ، دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود ، بر قدر آماس زبان .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند زبان او دراز شده بود ، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد . اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود ، دلیل که درمیان مردم منافقی کند . اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت ، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود . اگر بیند سر زبانش بریده بود ، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت ، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زبان به خواب بر شش وجه است .

اول : حکمت .

دوم : ریاست .

سوم : ترجمان ( مترجم ) .

چهارم : حاجت .

پنجم : دلیل وبرهان .

ششم : سخن گفتن به زبان های مختلف .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زبان در خواب بی هیچ تاویل و تعبیری اشاره به خود است و هر حالتی که زبان ما در خواب داشته باشد می توانیم وضع و موقعیت خویش را در بیداری قیاس و مجسم کنیم . در این مورد تمام موبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است . اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهائی می گوئیم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست . یا گستاخی می کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند . چنانچه ببینیم زبان ما پهن شده خواب ما می گوید که به وقت لزوم نمی توانیم از حق خویش دفاع کنیم . ابن سیرین از دانیال نبی نقل می کند که اگر ببینید که زبانتان آماس کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود می برید و نعمت می یا بید . اگر ببینید که زبانتان موی در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه می شوید . اگر ببینید که زبانتان بیش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش دیگران را فراهم می آورید و چنانچه ببینید زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده است نشان آن است که به کسی تهمت و افترا می زنید بی آن که دلیلی داشته باشید . اگر در خواب ببینید که زبانتان دو شاخه شده در میان مردم به نفاق و دوروئی حرف می زنید و آن چه بر زبان می آورید در دل ندارید و آن چه خیر دیگران در آن است نمی گوئید و اگر ببینید که اصلا زبان در دهان ندارید جائی که باید از خویشتن دفاع کنید عاجز می مانید و سکوتی زیان بار انتخاب می کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت .

2ـ اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

3ـ اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، نشانة آن است که در اثر بی دقتی ، حرفهایی خواهید زد که همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید