محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند ، دلیل که به حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید . اگر بیند زبور نه ظاهر می خواند ، دلیل که زهد و خیرات و ورع برپا کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند زبور می نوشت ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کار او را منفعت رسد . اگر بیند زبور میخواند ، دلیل که کاری و اختیاری نکو پیش گیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید