محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود ، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد . اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد ، دلیل که مال حرام یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد ، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است .

اول : ظفر یافتن ( پیروزی ) .

دوم : خیر و منفعت .

سوم : نقصان مال ، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند زخم زده ، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود . اگر بیند از آن زخم خون می رفت ، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد . اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت ، دلیل که مال و عیش خوش یابد ، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند . مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است . چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد . اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی . ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند . اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند . اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما . چنانچه بگوئید ( زخمی دیدم که از آن خون می آمد ) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید . در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید .

لوک اویتنهاو می گوید :

زخم ، جراحت

زخمی بودن : توهین ، بی حرمتی

زخم خود را بستن : کامیابی در عشق

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخمی بر روی خود داشتن : کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

2ـ اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانة آن است که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید