حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد ، تاویل این جمله بد بود و نیز ، دلیل کند که کسی به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بنید که او را تازیانه زدند ، بی آن که دست و پای او را ببندند ، اگر از تن او خون روان شد ، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد . اگر بیند نشان خستگی از زخم پیدا گشت ، دلیل کند که به قدر آن از کسی فائده بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کسی تازیانه بر پشت او زد و از جای آن خون بیرون آمد ، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد ، یا زننده را به گناهی متهم کند . اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسی او را زد ، چنانکه پاره پاره گردید ، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند . اگر بیند کسی او را به چوب زد ، دلیل که غمگین و مستمند شود به سبب مردی بددین و منافق . اگر بیند محتسب او را برد و بزد ، دلیل که او را سلطان شغلی دهد و کارش نکو گردد . اگر بیند که کسی او کلوخی زد ، دلیل که او را منفعتی حاصل شود . اگر مشت زد ، دلیل که به قدر آن وی را رنج رسد از زننده . اگر بیند کسی او را طپانچه زد ، دلیل است که از کسی سخنی زشت شنود و آبروی او برود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که یکی وی را بزد و نداند برای چه زد ، دلیل است که مال یابد و جامه نو پوشد و بهتر آن بود که زننده نشناسد و به وقت زدن دست و پای بسته بود . اگر بیند که یکی وی را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصی معروف است ، دلیل است که از او چیزی بدو رسد و بیننده را نیک نباشد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که مرده ئی او را می زد ، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزی که از دستش رفته باز به دستش آید . اگر بنید که او مرده بود و او را می زدند ، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضی از معبران گویند : وامش گذارده شود . اگر بیند که مرده می زد و از آن زدن راضی بود ، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زدن در خواب بر شش وجه بود .

اول : شفاعت ( زشتی و زشتنامی ) .

دوم : مجادله ( مرافعه و بگو مگو ) .

سوم : روشن شدن کار مشکل ( حل شدن مشکل ) .

چهارم : سفر .

پنجم : شرف و بزرگی .

ششم : مال حرام .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید