محمدبن سیرین گوید :

زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین ، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود . اگر زردآلو ترش بود ، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و بعضی ازمعبران گویند : زردآلو به تاویل کنیزک و نیز به تاویل مال یا نعمت باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود ، دلیل که اندوهی به وی رسد . اگر شیرین بود ، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زردآلو به خواب ، بیماری است چون به وقت خود بود ،

اگر نه به وقت خود بود ، غم و اندوه است .

اگر به طعم شیرین بود منفعت است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زردآلو به خواب دیدن خوب نیست . ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می خورید ، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می شود که آنچه می خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصا اگر طعم آن ترش و زننده باشد . اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است . اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می برید . اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم . اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می شوید و غرور احساس می کنید . روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

زرد آلو امیدهای واهی

خوردن زرد آلو : خوشحالی

زرد آلوی خشک : غم

درخت زردآلوی شکوفه کرده : ازدواج دیر هنگام

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، نشانة آن است که آینده ، تلخ بر چهرة شما خواهد زد .

2ـ اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید