محمدبن سیرین گوید :

دیدن زردچوبه به خواب ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بیند به خروار زردچوبه داشت ، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد . اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد ، دلیل که بیمار گردد . اگر جامه از دیگری بود ، تاویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد . در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند . در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده . زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است . اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست . اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید . اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است . اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید . اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می زنید و او را ناراحت می کنید . اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می زنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید