محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند زره پوشیده بود ، دلیل که از شر دشمن ایمن شود . اگر بیند زره ضایع شد ، دلیل است دشمن بر وی خیره شود . اگر بیند کسی او را زره داد و در پوشید ، دلیل که آن کس با وی قهر کند و بعضی از معبران گویند : زره حصین دین است که او نگاهدارد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند زره داشت ، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت . اگر بیند که با زره سلاح پوشیده ، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زرده درخواب بر شش وجه است .

اول : ایمنی .

دوم : حصین دین ( حصن و حصار دین ) .

سوم : قوت ونیرومندی .

چهارم : مال .

پنجم : زندگانی .

ششم : نیکوئی .

زره گر ( زره ساز ) در خواب مردی است که ادب وفرهنگ آموزد مردمان را .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید