محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند زعفران با خود داشت ، دلیل که مردمان به قدر آن وی را مدح و ثنا گوید ، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است . اگر بیند که زعفران خورد می کرد ، دلیل که بیمار شود ، اگر بیند زعفران بر جامه یابر تن او بمالند ، دلیل بر بیماری است ، اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست ، دلیل که از بیماری شفا یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسی به وی داد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد . اگر کسی جامه یا تن به زعفران زرد کند ، بیماری و غم و اندوه است ، اگر بیند که زعفران می خورد ، همین دلیل کند . اگر بیند به خروارها داشت ، دلیل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثنا شنود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عطر زعفران در خواب نیکوترین چهره دیدن زعفران است چه که اگر در خواب احساس کنید که بوی عطر زعفران به مشامتان می رسد نشان آن است که شما را به بزرگی و نیکی می ستایند و این در صورتی است که خود زعفران را نبینید چون اگر زعفران را ببینید عطر آن تحت تاثیر رنگش قرار می گیرد . دیدن رنگ زعفران در خواب خوب نیست به خصوص اگر بر لباس باشد . زعفران روی برنج پخته نیکو است مشروط بر آن که زیاد نباشد . اگر در خواب دیدید که لباس شما رنگ زرد دارد و این زردی از زعفران است بیمار می شوید یا پشت سرتان بد می گویند و احیانا به شما اتهام می زنند ولی اگر لکه زعفران را بزدایید و پاک کنید نیکو است . اگر بیمار باشید شفا می یابید و چنانچه متهم شده باشید رفع اتهام می گردد . زعفران زیاد ، ثروت است و اندک آن غم و رنج است . ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی است ولی برای مردان آن قدر ها بد نیست که برای زنان . در مجموع دیدن زعفران در خواب خوب نیست مگر آن که عطر آن را احساس کنید یا بویی که فکر کنید مربوط به زعفران است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن زعفران و انجیر حسن بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زعفران در خواب ، نشانة آن است که به امیدهایی واهی دل خواهید بست ، زیرا تمام امیدهای شما را پنهانی نقش بر آب خواهند ساخت .

2ـ نوشیدن چایی که با زعفران دم شده است ، علامت آن است که مشاجرات و اختلافات بین اعضای خانوادة شما ادامه خواهد داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید