محمدبن سیرین گوید :

زغال دیدن به خواب ، مال حرام است . اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را مال حرام حاصل شود . اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت ، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وی فائده یابد . اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد ، دلیل که وی را از سلطان غم و اندوه رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید