محمدبن سیرین گوید :

زمستان به خواب دیدن ، پادشاه بود . اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد . اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت ، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است .

ابراهیم کرمانی گوید :

زمستان را در وقت خود دیدن ، چنانکه سرما سخت نباشد ، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد . یا به وقت است یا بی وقت . اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد . ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد . یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید . اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خوابتان می گوید در آینده گرند می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید . اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس کند خوب است چون به قدر برفی که می گیرید سود می برید و نفعی عایدتان می شود . اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید . پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است . اگر دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می کنید و برف را کنار می زنید و راه می گشایید مهمانی نا خوانده برای شما می آید .

لوک اویتنهاو می گوید :

زمستان : عروسی همراه با مشکلات

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن فصل زمستان در خواب ، علامت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید